four sampradayas in Garga Samhita

vAmanas vidhi zeSaH sanako viSNu vAkyataH
dharmArtha hetave caite bhaviSyanti dvijaH kalau

Vamana, Brahma, Ananta Sesa and Sanaka Kumara will appear as
brahmanas by the order of Visnu for the preservation of dharma in Kali
yuga.

viSNusvAmI vAmanAMzas tathA madhvas tu brahmanaH
rAmanujas tu zeSAMza nimbAditya sanakasya ca

Visnusvami, Madhva, Ramanuja and Nimbaditya will appear respectively
as amsas (parts) of Vamana, Brahma, Ananta Sesa and Sanaka Kumara.

vAmanas vidhi zeSaH sanako viSNu vAkyataH
dharmArtha hetave caite bhaviSyanti dvijaH kalau

Vamana, Brahma, Ananta Sesa and Sanaka Kumara will appear as
brahmanas by the order of Visnu for the preservation of dharma in Kali
yuga.

viSNusvAmI vAmanAMzas tathA madhvas tu brahmanaH
rAmanujas tu zeSAMza nimbAditya sanakasya ca

Visnusvami, Madhva, Ramanuja and Nimbaditya will appear respectively
as amsas (parts) of Vamana, Brahma, Ananta Sesa and Sanaka Kumara.

ete kalau yuge bhavyah sampradAya pravartakaH
samvatsare vikrama catvAraH kSiti pAvanaH

These four saviours of Earth will be the founders of the four
sampradayas in the period from the reign of King Vikrama subsequently
through Kali yuga.

sampradAya vihInA ye mantrAs te niSphalAH smRtaH
tasmAc ca gamanaM hy asti sampradAya narair api

These four sampradayas are to be accepted by all people as mantras
invoked outside their auspices bring no result.
(Garga Samhita 10.61.23-26)

(html copied from http://www.veda.harekrsna.cz/encyclopedia/parampara1.htm)

Hare Krisna

Your servant, bh. Jan
translator, editor, proofreader

www.veda.harekrsna.cz (co-founder)
www.krishna.com (assistant admin)

zacI-sUnuH zazvat smaraNa-padavIM gacchatu sa me